Krajskej soud Praha - Judr. Burešová - Střídavka

rodič_petr
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 19
Registrován: 28 srp 2016 16:02

Re: Krajskej soud Praha - Judr. Burešová - Střídavka

Příspěvek od rodič_petr » 17 pro 2017 00:02

Děkuju vám všem za odpovědi!

Dneska jsem dostal odvolací rozsudek písemně. Bude mi trvat, než si to přeberu.
Tady je odůvodnění:

Ústavní soud ve své judikatuře vymezil ústavněprávní kritéria, ze kterých mají obecné
soudy v řízení o úpravě výchovných poměrů vycházet z hlediska nutnosti rozhodovat
v nejlepším zájmu dítěte (nález sp. zn. I ÚS 2482/13) tak, že střídavá péče o dítě připadá v
úvahu tehdy, pokud oba rodiče projevují o svěření dítěte do péče upřímný a skutečný zájem
(subjektivní kritérium) a oba splňují objektivní kritéria zhruba ve stejné míře. Při svěřování dětí do péče musí obecné soudy posoudit zejména následující čtyři objektivní kritéria: 1)
existenci pokrevního pouta mezi dítětem a o jeho svěření do péče usilující osobou; 2) míru
zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě jeho svěření do péče daného
rodiče; 3) schopnost daného rodiče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací emocionální,
materiální a jiné potřeby; 4) přání dítěte. Podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, musí
být nejlepší zájem dítěte předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí.
Z formulace, že nejlepší zájem dítěte musí být „předním hlediskem“, však zároveň vyplývá,
že nejde o jediné hledisko, které soudy v řízeních týkajících se dětí musí zvažovat. Nejlepší
zájem dítěte může být v konfliktu s oprávněnými zájmy ostatních osob (dalších dětí, rodičů,
atd.). V nálezu sp. zn. I ÚS 1554/14 ze dne 30.12.2014 Ústavní soud konstatoval, že i za
situace, kdy jsou splněna kritéria u obou rodičů ve zhruba stejné míře, mohou nastat
specifické okolnosti týkající se konkrétního dítěte, které brání jeho svěření do střídavé péče,
neboť střídavá péče by nebyla v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Jde například o situace,
v nichž by vzhledem ke specifickému zdravotnímu či psychickému stavu dítěte střídavá péče
představovala pro dítě nepřiměřenou zátěž, či ve výjimečných případech, kdy rodiče, jež jinak
naplňují relevantní kritéria ve zhruba stejné míře, žijí ve velmi velké vzdálenosti od sebe, a to
zejména v případech, kdy by tato velká vzdálenost mohla zásadním způsobem narušit školní
docházku dítěte.

V posuzované věci jsou kritéria existence pokrevního pouta a požadavku na
zachování rodinných vazeb splněna u obou rodičů. Pokud jde o přání nezletilých, ti nedosáhli
věku, který zákon považuje za hranici, kdy jsou nezletilé děti schopny vytvořit si vlastní názor
na projednávanou věc a projevit ho před soudem (§ 868 o.z.). Názor nezletilých tedy byl
zjišťován v rámci znaleckého posudku provedeného znalkyní z oboru zdravotnictví, odvětví
psychiatrie, se specializací na klinickou a dětskou klinickou psychologii, PhDr. Terezou
Soukupovou, Ph.D. Znalkyně uzavřela, že nezletilí mají k oběma rodičům pozitivní vztah, oba
jednoznačně chtějí zůstat v péči matky. Nezletilý Lev ačkoliv plně nerozumí institutu střídavé
péče, střídání výchovných prostředí výslovně odmítl. Pro zjištění schopnosti každého z rodičů
zajistit výchovu a vývoj nezletilých vycházel soud I. stupně i odvolací soud ze shora
uvedeného znaleckého posudku, který není ani v rozporu se znaleckým posudkem MUDr.
Petra Ročka, znalce v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, který hodnotí otce jako
osobnost s rysy historiónskými a narcistickými, které ho nevylučují z péče o nezletilé.
Znalkyně PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. v rámci své odbornosti u otce nadto zjistila
smíšenou poruchu osobnosti s rysy historiónskými a narcistickými, která výrazně snižuje jeho
výchovné předpoklady a uzavřela, že u otce jsou výchovné schopnosti dále snižovány málo
zodpovědným přístupem k materiálnímu zabezpečení dětí a u obou rodičů pak informováním
dětí o průběhu soudního sporu rodičů. Znalecký posudek PhDr. Terezy Soukupové, Ph.D. byl
proveden s příslušnou odborností, závěry znaleckého posudku, které znalkyně vysvětlila
ústně, odpovídají zadání soudu a jsou přesvědčivé, odůvodněné a jejich interpretace soudem I.
stupně správná. Podle závěru znaleckého posudku z psychologického hlediska s ohledem na
příznivý psychický vývoj nezletilých se v současné době jeví jako nejvhodnější varianta péče
matky se zajištěním širokého styku nezletilých s otcem. Odvolací soud zohlednil splnění
všech Ústavním soudem předpokládaných kritérií pro svěření nezletilých do střídavé výchovy
rodičů a s ohledem na povinnost respektovat a hájit nejlepší zájem nezletilých dětí, který
převažuje nad zájmem rodičů podílet se na péči o nezletilé stejnou měrou i nad zájmem
nezletilých být v péči obou rodičů, aktuálně neodůvodňuje změnu výchovného prostředí, kdy
nezletilí jsou delší dobu fakticky v péči matky a s otcem se pravidelně stýkají.

---
Podle mne si z judikátů ús vybrali jen to, co se jim hodí, a ještě to na náš případ napatlali celkem nepřiléhavě: v samotnym posudku, o kterej se rozsudek opírá, vůbec není napsaný, že "Lev ODMíTL střídavou péči, oba jednoznačně chtějí zůstat v péči matky.", ale: "Lev: chtěl bych být v péči asi u obou. Chtěl bych být trochu dýl u mámy... a pak zas u táty"... "máma mi říkala, co tu mám říct", což psycholožka shrnuje: "V rozhovoru Lev uvádí, že mu matka říkala, jaký názor má u znalce prezentovat. Lev sděluje, že by chtěl být v péči matky, střídání pobytu u každého z rodičů odmítá".
Nehledě už na to, že psycholožka mohla do posudku napsat, co se jí zlíbilo, záznam o tom, co děti skutečně řekly, nikde není. Mám nahrávku toho, co jsem jí říkal sám, a jak to úplně jinak pak "zachytila" do posudku, takže to samý se dá čekat u toho, co řekly děti. A ani přesto v tom nevidím tu "jednoznačnost".

Nu, a vlastně to opřeli celý o ten posudek, i když posudek má bejt jenom jedním z podkladů.

Odpovědět