Námitka účastníka řízení o podjatosti soudce

Odpovědět
chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

Námitka účastníka řízení o podjatosti soudce

Příspěvek od chlap » 02 pro 2011 21:26

Nejste si jisti nestrannosti soudkyně, máte obavy o šablonovité rozhodování založené na praxi totalitní komunistické doby?

Dohledejte si soudce:
Seznam soudců – bývalých členů KSC
http://image.tn.nova.cz/media/document//713529.pdf

Pakliže svého soudce/soudkyni zde naleznete zasaďte se o uplatnění
Námitky účastníka řízení o podjatosti soudce
http://www.epravo.cz/top/clanky/obcansk ... 15629.html

Důvodů je nemálo:

Pokuste se o formulaci:

Domnívám se, že lidé, kteří se vědomě a z vlastní vůle přihlásili ke všemu, co představoval komunistický režim ve fasi husákovské normalisace, k brutálnímu potlačení politické oposice, k ruské okupaci, k justičním vraždám 50. let, k ideologii, která rozdělovala lidi do tříd a ty, které označila za své nepřátele, zbavila nejdřív majetku a pak, často na desítky let, i osobní svobody a někdy i života, ztratili způsobilost být soudci.
S ohledem na fakt, že soudce určený pro toto řízení byl členem komunistické strany, odkud je známo, že opatrovnická justice s touto historií nerespektovala a nerespektuje práva rodiče dle pohlaví, kde povětšině přistupovala a nadále přistupuje tato opatrovnická justice rekrutovaná ze členů komunistické strany šablonovitě k určování výhradní péče o dítě výhradně matkám. Šablonovitě nadále dochází k nerespektování práva dítěte na oba rodiče, k diskriminaci podle pohlaví není zaručeno základní právo na spravedlivý soudní proces, dochází k porušení:

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, která byla přijata 16.2.1992 jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Hlavy pátá

Právo na soudní a jinou právní ochranu

Článek 36
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

Komunistický soudce není schopen zaručit nezávislost a nestrannost

Totalitní komunistický model rozhodování opatrovnické justice také porušoval rovnost účastníků v řízení, tedy komunistickým zřízením, jehož členem byl ustanovený soudce bylo běžně praktikováno porušování článku 37 v rovině pohlaví.

Článek 37
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.


Celou námitku podjatosti můžete podpořit novým nálezem Evropského soudu pro lidská práva - kde podrobné informace s výbornou argumentací přímo pro použití naleznete zde:
http://www.adikia.cz/news/strasburk-pritvrdil/

Další argumentace můžete čerpat:
Chceme justici bez komunistických soudců
http://www.bezkomunistu.cz/

Minimálně v odvoláních se můžete mimo jiné odvolat na porušování LZPS hlava pátá článek 37.

Všem hodně štěstí...

Prosím všechny aktéry, kteří mají více zkušeností o doplnění informací k této věci pro další....

více si dohledejte na netu...třeba
http://www.novinky.cz/domaci/251235-us- ... v-ksc.html

je zapotřebí s komunisty začít pracovat stejně jako to již prosazuje Ústavní soud....opora už existuje u ÚS tak proč ji nevyužít....je potřeba s tím začít pracovat a pokoušet se prosazovat na základě práva změny....

chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

Re: Námitka účastníka řízení o podjatosti soudce

Příspěvek od chlap » 03 pro 2011 11:07

Právo na spravedlivý proces - doplnění k té námitce podjatosti

čerpat můžete například zde:

http://is.muni.cz/th/107765/pravf_m/DP_ ... proces.pdf

http://iuridictum.pecina.cz/w/Spravedlivý_proces

Česká republika patří k zemím, kde jsou porušování práva na spravedlivý proces předmětem časté kritiky, domácí i mezinárodní. Ústavní soud a ESLP každoročně konstatují porušení tohoto práva u několika stovek stěžovatelů.

Člen KSČ - soudce není garantem tohoto práva již ze své podstaty jeho členství v této skupině, která porušovala základní lidská práva. Aby mohl být vyloučen z pochybnosti, musel by nadřízený senát provést revizi všech jeho soudních rozhodnutí a to nejméně za dobu od ukončení moci KSČ v této zemi tj. 1989 do současnosti a v jeho rozhodnutích by nesměly figurovat případy, kde může dojít či docházet k podezření, že k tomuto činu ze strany soudce/soudkyně došlo. Nepostačí zde pouhé konstatování soudce, že on se necítí být podjatý. Pokud se vám povede sehnat někoho, kdo se cítil stejně tak poškozen ze svého soudního sporu tímto soudcem, vhodné podložit tuto námitku tímto důkazem v podobě třeba písemného prohlášení této poškozené osoby.

Spravedlivým procesem je myšleno taktéž takový, ve kterém nemůže docházet k diskriminaci pohlaví či postavení (jste např. osoba OSVČ) soudkyně se k vám chová jako ke zloději - protože ona tyto osoby neuznává -ihned podat námitku podjatosti, pakliže navíc byla členkou KSČ, důvody zde jsou již dva.

V případě zamítnutí, vznést stížnost k ÚS na přezkoumání, jelikož je zde pochyb o tom, zda není porušována ústava:
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

Situace v České republice

Česká republika patří k zemím, kde jsou porušování práva na spravedlivý proces předmětem časté kritiky, domácí i mezinárodní. Ústavní soud a ESLP každoročně konstatují porušení tohoto práva u několika stovek stěžovatelů.
Nejčastější případy porušování práva na spravedlivý proces českými soudy:
Průtahy v řízení. Podle ustálené judikatury ESLP by nemělo projednání určité věci soudem – s výjimkou věcí mimořádně komplikovaných – trvat víc než tři roky. Tato lhůta je v ČR běžně překračována, často i víc než pětinásobně. V případě trestních řízení, která trvají více než deset let, je otázkou, zda je takovému obviněnému vůbec přípustné ještě uložit trest.
Ustanovování formálních, nečinných opatrovníků. Běžná praxe soudů, které žalovanému, jehož bydliště neznají, ustanoví opatrovníka z řad zaměstanců soudu, např. justičního čekatele, jenž pak v řízení za žalovaného – zpravidla zcela formálně – vykonává jeho procesní práva, byla nálezem Ústavního soudu označena za porušení práva na spravedlivý proces, neboť takový formální opatrovník není osobou, která by byla vůči soudu nestranná.
Porušování práva na obhajobu. Obhájce v trestním řízení, zejména byl-li soudem ustanoven jako obhájce ex offo, mnohdy neplní svou funkci a protože soudy nedávají obžalovanému, který má obhájce, možnost uplatnit svá procesní práva, dochází k porušování práva na spravedlivý proces.
Nedostatky v trestním řízení s cizinci. Každý má právo být seznámen s obviněním v jazyce, který ovládá. Pokud orgány činné v trestním řízení sdělují obvinění písemným usnesením, nezasílají obviněnému jeho překlad. Extrémním příkladem porušení práva na spravedlivý proces jsou případy, kdy byl cizinec pobývající mimo území odsouzen trestním příkazem. Protože si tito cizinci nebývají schopni zajistit dostatečně rychle překlad dokumentu do své mateřštíny, zmeškají osmidenní lhůtu pro podání odporu a trestní příkaz se stává pravomocným.
Nahodilé obsazování soudních senátů. Předmětem několika zrušovacích nálezů Ústavního soudu je praxe krajských soudů (zejména Městského soudu v Praze), které své odvolací senáty obsazují ad hoc na základě nejasných a neustálených kritérií, takže je tím porušováno právo účastníků na zákonného soudce. Často není dokonce jasné, který senát bude určité odvolání nebo stížnost projednávat.

chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

ÚS: Opomenuté důkazy a právo na spravedlivý proces

Příspěvek od chlap » 03 pro 2011 11:12

ÚS: Opomenuté důkazy a právo na spravedlivý proces

Např. námitka podjatosti, nestranosti, či špatného znaleckého posudku, podmínit vypracováním dalšího revizního atd...

- na spoustu věcí, které překračují samosoudkyně odmítavě a tátové si stěžují by se dala aplikovat toto:

ÚS: Opomenuté důkazy a právo na spravedlivý proces

Mezi aspekty práva na spravedlivý proces náleží také právo na řádné odůvodnění rozhodnutí a zákaz libovůle při rozhodování soudů. Porušením práva na spravedlivý proces tak může být rovněž to, že v hodnocení skutkových zjištění absentuje určitá část faktů (skutečností), která v řízení vyšla najevo, tím spíše pokud byla účastníky řízení namítána, avšak obecný soud je nezhodnotil, aniž by (dostatečným způsobem) odůvodnil jejich irelevantnost. Protiústavnost rozhodnutí a jeho nepřezkoumatelnost je také téměř vždy založena tzv. opomenutými důkazy.

V dané věci podala stěžovatelka opravný prostředek, ve kterém předestřela námitky i důkazní návrhy, avšak obecný soud na tyto nijak nereagoval.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 2110/07, ze dne 28.05.2009

http://www.profipravo.cz/index.php?page ... m=b5cfec37

Odpovědět