Předseda ÚS o střídavce

Odpovědět
Alharahadza
Stálice fóra
Příspěvky: 272
Registrován: 18 pro 2013 00:46

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od Alharahadza » 29 kvě 2015 23:46

I. ÚS 2903/14 (prodlužování předběžného opatření)
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_uplo ... _14_an.pdf


V. Závěr
74. Ústavní soud shrnuje, že odnětí dítěte z péče rodičů – ať už k němu dojde na základě meritorního rozhodnutí, či provizorně na základě předběžného opatření soudu – představuje zcela zásadní zásah do práva jak rodičů, tak dítěte na rodinný
I. ÚS 2903/14
22
život a jako takové musí být vždy považováno za krajní řešení nedostatečné péče rodičů o dítě. Zásadně se musí jednat o opatření dočasné, doprovázené snahou příslušných orgánů veřejné moci napomoci co nejrychlejšímu opětovnému sloučení rodiny. Předběžné opatření, jímž je dítě odebráno z péče rodičů (§ 76a občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013, § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních), musí být chápáno jako krátkodobé provizorium, ne déledobé řešení či „kvazidefinitivní“ rozhodnutí, a po zahájení řízení ve věci musí obecné soudy postupovat tak, aby řízení mohlo být co nejdříve, zpravidla v řádu měsíců, ukončeno meritorním rozhodnutím. Navíc splnění podmínek pro nařízení předběžného opatření nelze zkoumat jen při jeho nařízení a následně pouze mechanicky prodlužovat jeho trvání. Naopak po celou dobu trvání předběžného opatření, zvláště přesahuje-li několik měsíců, je nezbytné průběžně zkoumat jeho opodstatněnost a přiměřenost. Toto zkoumání je pak třeba náležitě reflektovat v odůvodnění rozhodnutí o dalším trvání předběžného opatření, prostřednictvím něhož obecné soudy mohou realizovat pozitivní závazek státu usilovat o opětovné sloučení rodiny. Z hlediska práva na rodinný život, zaručeného čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, je tak zásadně nepřípustné, aby dítě bylo odebráno z péče rodičů na základě předběžného opatření po dobu téměř jednoho roku či delší, a to tím spíše, pokud trvání předběžného opatření není odůvodňováno a průběžně není zvažována jeho opodstatněnost a přiměřenost vzhledem k aktuálnímu vývoji a novým okolnostem případu.
75. Zmíněné požadavky obecné soudy v projednávaném případě nerespektovaly. Ani v jednom z napadených rozhodnutí se nezabývaly délkou trvání předběžného opatření, přestože tato dosahovala v době rozhodování městského soudu o stěžovatelčině návrhu na zrušení předběžného opatření osmi měsíců a v době rozhodování krajského soudu v obou případech dokonce téměř jedenácti měsíců, tedy téměř dvojnásobku pravidelného zákonného maxima (§ 76a odst. 4 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2013, § 460 odst. 1 z. z. ř. s.). Ve věci přitom nejsou patrné žádné závažné a objektivní okolnosti, pro něž by nebylo možno řízení alespoň nepravomocně (respektive trvání předběžného opatření) ukončit v oné zákonem naznačené pravidelné šestiměsíční lhůtě. Navíc trvání předběžného opatření bylo periodicky prodlužováno bez jakéhokoli odůvodnění a ani rozhodování obecných soudů o stěžovatelčině návrhu na zrušení předběžného opatření nesvědčí o skutečně pečlivém, nikoliv jen formálním zvažování opodstatněnosti a přiměřenosti předběžného opatření s ohledem na aktuální vývoj a okolnosti případu po nařízení předběžného opatření. Obecné soudy také zcela opomněly, že by i prostřednictvím odůvodnění svých rozhodnutí mohly stěžovatelku seznámit s tím, co brání návrhu její dcery zpět do její péče, respektive za jakých podmínek by k němu mohlo dojít, a tak realizovat pozitivní závazek státu vyplývající z práva na rodinný život. Celkově rozhodování obecných soudů v projednávaném případě nesvědčí o tom, že by si byly náležitě vědomy významu práva stěžovatelky i nezletilé na rodinný život a nezbytné extrémnosti situace odůvodňující odnětí dítěte z péče rodičů na základě předběžného opatření i jeho prodlužování. Trvání tohoto krajního opatření je totiž podmíněno absencí jakékoli péče rodičů o dítě či takovou jejich péčí, která by ohrožovala život, zdraví nebo jiné důležité zájmy dítěte, v případě jeho návratu do péče rodičů; naopak nemůže být odůvodněno jen tím, že v jiném
I. ÚS 2903/14
23
prostředí, do nějž bylo dítě umístěno, je o něj postaráno „lépe“, než pokud by bylo v péči rodičů.

76. V projednávaném případě navíc k protiústavnímu zásahu do stěžovatelčina základního lidského práva na rodinný život přistoupilo ještě porušení principů spravedlivého procesu napadenými usneseními. K němu došlo především neodůvodněním rozhodnutí o prodloužení trvání předběžného opatření a odmítnutím stěžovatelčina odvolání proti tomuto rozhodnutí pro bezpředmětnost. V tomto ohledu Ústavní soud zejména zdůrazňuje, že obecný soud nemůže odmítnout projednat opravný prostředek, kterým se rodič brání tak závažnému zásahu do svých základních práv, jako je (pokračující) odnětí dítěte z jeho péče, s odkazem na nesplnění podmínek jeho projednání, pokud toto bylo způsobeno nikoliv jednotlivcem, ale obecným soudem. To by znamenalo zásadní narušení principu právní jistoty a předvídatelnosti soudního rozhodování, nepřípustné v demokratickém právním státě. V projednávaném případě přitom stěžovatelka své odvolání proti usnesení o prodloužení trvání předběžného opatření o jeden měsíc podala již druhý den odvolací lhůty (a čtvrtý den účinnosti usnesení), přesto městský soud věc předložil krajskému soudu až téměř po dalších pěti měsících a krajský soud nakonec rozhodl až po dalších téměř třech měsících, s tím, že stěžovatelčino odvolání se stalo bezpředmětným, neboť napadené rozhodnutí již pozbylo účinnosti. Takové rozhodnutí odvolacího soudu působí, byť i nezáměrně, z pohledu stěžovatelky až jako výsměch jejím ústavně zaručeným právům a v důsledku ji zbavuje jakékoli obrany proti prodlužování předběžného opatření (pokud by takto bylo vyřizováno každé její odvolání).

forU
Stálice fóra
Příspěvky: 1249
Registrován: 05 led 2012 20:41
Bydliště: Praha a Středočeský kraj

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od forU » 30 kvě 2015 09:19

Problém je v tom, že zde se pojednává o předběžku podle bývalé 76a, tedy odnětí z péče obou rodičů, nikoliv podle původní 76 odst.1b) předání do péče jednoho rodiče (i ve výše uvedeném judikátu bohužel ÚS vnímá předání dítěte do péče jednoho rodiče jako mírnější zásah, i když v "bilaterálním" vztahu rodič x dítě jde o totožný zásah). Teď máme na Ústavní soudu stížnost, ve které by se měl ÚS vyjádřit k tomu, zda odstranění §76 odst. 1b) znamená zahrnutí odevzdání do péče druhého rodiče pod stejnou právní úpravu jako byla 76a, tj. do z.z.ř.s., kdy takové předběžko může být nařízeno jen na návrh OSPODu a na 1 měsíc právě s tím opakovaným prodlužováním a přezkumem. Tohle bude klíčová věc. Proti této interpretaci brojí unie opatrovnických soudců, dál chtěj zatímně předávat děti do péče matek, soudy okatě obcházejí tuto změnu, v případě, který konzultuju, nařídily otci snášet péči matky, kraj se pak k tomu vyjádřil ve smyslu, že to znamená, že dítě je zatímně v péči matky.
No a teď jdu psát odvolání proti usnesení okresu, který rovněž odevzdal dítě zatímně do péče matky naprosto nepokrytě. Nezávislost soudů na zákonech nezná mezí.
Holky 10 a 12 let, od 2 a 4 let v péči matky se stykem 40% "dohodou" proti vůli matky, od října 2014 střídavka 7/7 proti vůli obou rodičů.
otec.dite@seznam.cz

Alharahadza
Stálice fóra
Příspěvky: 272
Registrován: 18 pro 2013 00:46

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od Alharahadza » 30 kvě 2015 12:26

Chtěl jsem upozornit na rozdíl mezi rodiči a rodičem z pohledu odebrání z péče.

odnětí dítěte z péče rodičů – ať už k němu dojde na základě meritorního rozhodnutí, či provizorně na základě předběžného opatření soudu – představuje zcela zásadní zásah do práva jak rodičů, tak dítěte na rodinný život a jako takové musí být vždy považováno za krajní řešení nedostatečné péče rodičů o dítě.

Klíčovou vnímám definici rodinného života. Je-li rodina dle ÚS především biologický institut (tj. odvozuje se od rozmnožování a dědičnosti), pak rodinný život nabývá pro dítě významu života s oběma biologickými "dárci" jeho existence. Tvrdí-li ÚS v tomto nálezu, že odnětí dítěte z péče rodičů představuje zásadní zásah do práva na rodinný život (tj. spojuje odnětí z péče se zásahem do práva na rodinný život), pak z biologické podstaty rodinného života platí totéž, je-li dítě odejmuto z péče jednoho rodiče. Neboť tento zásah znamená odepření péče "polovině" jeho (biologicky zděděné) osobnosti a je pak otázkou nakolik je péčí jen jednoho rodiče naplněn význam pojmu rodinný život. V návaznosti na odpověď se pak lze dobrat výsledku, zda je stát oprávněn rozbíjet dítěti rodinný život (tj. péči obou rodičů) s odkazem na sledování jiného zájmu, když tento zájem jsou schopni zajistit oba rodiče nejen nerozdílně, ale i odděleně.

ÚS by měl být dotlačen k definici pojmu rodinného života z hlediska práv dítěte. Respektive, zda je právo dítěte na rodinný život odepřením péče jednoho rodiče naplněno v dostatečné míře a je-li takový zásah v jeho zájmu.

tataman
Stálice fóra
Příspěvky: 83
Registrován: 14 led 2015 16:02

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od tataman » 30 kvě 2015 13:26

Vim kam miris - uz to spisuji v kombinaci s I. US 2903/14 a I. US 1554/14.
Tady najdes odpoved na co poukazuj - co je zajem ditete, co je vychova a pece.
Tim ze neni SP tak fakticky je diteti a opravnenemu rodici (otci) znemoznana vzajemna pece a vychova.
Defakto je diteti odejmuto pravo na peci a vychovu druhym rodicem (otcem) bez jakehokoliv oduvodneni napr. dle I. US 1554/14.

Vnimam to stejne a proto staci tento posledni I. US 2903/14 fakticky propojit s dalsimi poslednimi ustavnimi nalezy, ktere se odkazuji na ESLP, OSN atd. - fakticky staci dolozit co jsou definice: na peci, na vychovu, naplneni soukromeho a rodinneho zivota, zajmu ditete, prav ditete a opravnenoho rodice atd.

Nyni se vse deje na zvuli matky - matka nechce aby dite melo konatkt s otcem, natoz nejakou vychovu a zejmena peci.
Pece a vyvchova je naplnena smyslupnym casem, kdy rodic muze o dite pecovat a vychoven na nej pusobit - coz 1x za 14-dnu zcela urcite neni.

Alharahadza
Stálice fóra
Příspěvky: 272
Registrován: 18 pro 2013 00:46

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od Alharahadza » 01 čer 2015 16:10

forU píše: Proti této interpretaci brojí unie opatrovnických soudců,
A nepletou si paní soudkyně výklad zákona s vlastní zákonodárnou tvorbou? A není brojení z jejich strany nepřípustné zasahování do nezávislosti soudů?

Jaké jsou jejich argumenty? OSPOD jakožto státní orgán je z pozice, dané zákonem, ohroženým rodinám mnohem blíž a jeho návrh tak může reflektovat reálnou situaci dítěte. Oba rodiče se mohou na OSPOD obrátit a probrat situaci dítěte. Stát tady vlastně bojuje proti státu. Takto se soudkyně samy degradují na "mocenskou pěst mateřské péče". Diskuse by neměla probíhat v zákulisí, neboť na pozadí téhle drobnosti se podle mě řeší mnohem širší kompetenční střet o zákonodárnou moc. Pokud se soudkyním zákon nelíbí, ať podají návrh na jeho novelizaci, který projde veřejnou diskusí a bude schválen v parlamentu. Myslím si, že předběžná úprava péče o dítě na návrh OSPOD není protiústavní. V opačném případě by to vedlo k závěru, že OSPOD je nedůvěryhodný.

Vypadá to, že soudkyně v oblasti péče o dítě nadále prosazují represivní nástroje (nařízení PO) oproti humánnějším jednacím (OSPOD - projednání, prodiskutování s rodiči, návrh PO až na základě ohrožení dítěte). Co to o nich samých vypovídá, nechť každý posoudí sám.

krhak
Stálice fóra
Příspěvky: 106
Registrován: 13 kvě 2014 13:03

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od krhak » 15 čer 2015 20:38

Vykutal jsem nález ústavního soudu: II. ÚS 1835/14

Stručně: Dítě bylo svěřeno do SP, oba rodiče v jednom městě. Matka se po dvou letech odstěhovala do jiného města, OS na základě tohoto svěřil dítě do péče otci, matka se odvolala KS svěřil dítě do péče matky. ÚS tento rozsudek zrušil, protože KS ignoroval důkazy na straně otce.
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_uplo ... _14_an.pdf

tomann
Stálice fóra
Příspěvky: 64
Registrován: 06 čer 2013 05:36

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od tomann » 15 čer 2015 23:22

JJL píše:jména soudců se nemusí anonymizovat - mají na to i instrukci od Ministerstva spravedlnosti ČR
a rozvrh práce soudu je veřejně dostupný na internetu
tedy u MS v Brně opatrovnické:
22P JUDr. Roman Bohdálek
83P JUDr. Libor Nováček
23P JUDr. Lidmila Adlerová
(40P JUDr. Zuzana Grimmová)
25P Mgr. Andrea Pořízková
121P Mgr. Vladimíra Panáčková
24P Mgr. Ladislava Stará
84P JUDr. Jindra Kružíková
82P Mgr. Andrea Růžová

evidentně jedou stále ve starých kolejích
zkuste argumentovat posledním nálezem ÚS
Co to je za prosím zkratku 22P, 83P atd? Za mesic me ceka paní 23P JUDr. Lidmila Adlerová a žaloba ex o sveření dětí do její výhradní péče s mým stykem dva víkendy v měsíci. A návrh na více než dvojnásobné zvýšení výživného. Teď zatím střídavá péče od začátku roku 2013 potvrzené KS proti vůli matky. Také musím na soud doložit "doklady o zvýšených nákladech dětí" od roku 2012. Co je lepší, soustředit se na dokládání placení jen zájmových kroužků, škol v přírodě atd. Nebo i např. vánočních dárků pro děti až skoro ke každému koupenému pytlíku bonónů? Děkuji za rady.

JJL
Stálice fóra
Příspěvky: 942
Registrován: 26 kvě 2013 17:45

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od JJL » 16 čer 2015 10:48

xxP je číslo senátu, kterému je věc přidělena

nepředpokládám, že by KS chtěl své rozhodnutí změnit bez velmi závažného důvodu
tedy je třeba se soustředit na to, že žádné takové důvody ke změně nejsou

u výdajů mohou v rámci diskriminace kdykoli říci, že všechno co hradí otec je stejně "jen" dárek,
tedy jen ty hlavní a rozdělení co hradila matka/otec, běžné náklady se patrně nijak dramaticky nezměnili
(navíc soud naposledy rozhodoval s výhledem min. tak na 3 roky dopředu)

JJL
Stálice fóra
Příspěvky: 942
Registrován: 26 kvě 2013 17:45

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od JJL » 16 čer 2015 10:52

přehled nálezů ÚS je např. i tady http://diskuse.stridavka.cz/viewtopic.p ... =540#p5605
o rozsudky KS a OS lze požádat správu soudu přes InfZ - do 15dnů obyčejným emailem na podatelnu

tataman
Stálice fóra
Příspěvky: 83
Registrován: 14 led 2015 16:02

Re: Předseda ÚS o střídavce

Příspěvek od tataman » 23 čer 2015 17:12

II. ÚS 3413/14 - mate nekdo info jak to dopadlo?
II. ÚS 2943/14 - ma nekdo vice info o tomto pripadu?
III. ÚS 3453/14 - nejake info?

Odpovědět