Konference

Odpovědět
Uživatelský avatar
Střídavka
Administrátor fóra
Příspěvky: 351
Registrován: 09 lis 2011 23:28
Kontaktovat uživatele:

Konference

Příspěvek od Střídavka »

1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková
Vás srdečně zve na
IV. konferenci o lidských právech „Je Česká republika civilizovaná země z hlediska ochrany práv žen a dětí?“
v úterý 21. května 2013 od 13,00 hodin
v Jednacím sále Valdštejnského paláce
Senátu Parlamentu České republiky.
Prosíme o potvrzení účasti do 16. 5. 2013 na e-mail: konigp@senat.cz
Příchod přes recepci A z Valdštejnské ulice. Pro vstup do Senátu PČR je nutný OP nebo pas.

IV. konference o lidských právech
Je Česká republika civilizovaná země z hlediska
ochrany práv žen a dětí?
21. května 2013, Senát PČR
Jednací sál Valdštejnského paláce, pořádá 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková
13:00 – 13:30 Zahájení a úvod
 PaedDr. Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu PČR

 Mgr. Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze

Konferenci moderuje Michaela Jílková
13:30 – 14:30 I. tematický blok:
Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
1. Ekonomické dopady domácího násilí v ČR
 Mgr. Kamil Kunc, autor studie Ekonomické dopady domácího násilí v ČR

V roce 2012 vyšla první studie, zabývající se ekonomickými dopady domácího násilí v ČR. Co o naší společnosti tato studie vypovídá? Kolik stát vynakládá na řešení prevence a dopadů domácího násilí - v oblasti justice, policie, přestupkových řízení, podpory sociálních služeb a vyplácení sociálních dávek či jaké náklady si vyžádá poskytování zdravotní péče jeho obětem?
2. Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí
 Jitka Poláková, ředitelka proFem o.p.s.

Výstupy české zprávy o chudobě žen postižených domácím násilím a jejich dětí z roku 2013 jsou velmi alarmující, poukazují na klíčové a problémové situace, se kterými se ženy se svými dětmi potýkají, upozorňují i na nedostatky v českém sociálním systému a právním řádu.
3. „Zákon a skutečnost": sledování a vyhodnocení soudních případů domácího násilí v trestních a občansko-právních řízeních
 Mgr. Adriena Budinová, AdvoCats for Women, proFem o.p.s

Prezentace výsledků pilotní studie k aplikaci současného práva a poukázání na využívání právních nástrojů v případech domácího násilí, tedy na reálnou aplikaci práva v praxi.


4. Národní akční plán pro prevenci domácího násilí na léta 2011 až 2014, jeho plnění a Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
 Mgr. Jindřiška Krpálková, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí Rady vlády České republiky pro rovné příležitosti žen a mužů

Porovnání závazných dokumentů ČR a EU. Přístupy jednotlivých aktérů k problematice domácího násilí v ČR. Jak se žije rodinám ohroženým násilím?
14:30 – 15:00 Diskuse k I. tematickému bloku
15:00 – 15:30 Přestávka
15:30 – 16:30 II. tematický blok:
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
1. Práva a nejvyšší zájmy dětí jako účastníků soudních řízení s mezinárodním prvkem
 Mgr. Iva Jermanová, advokátka, zástupkyně ČR v Evropské asociaci právniček EWLA
 RNDr. Alena Bartoňová, MBA, ředitelka Missing Children Czech Republic

Jak se v současné době vypořádáváme v ČR s velkým množstvím problémů a sporů, ve kterých figurují jako hlavní aktéři děti narozené v multikulturních svazcích? Oběťmi rozpadů těchto vztahů jsou především děti, které se stávají účastníky soudních řízení, sporů mezi jejich rodiči. Jaká jsou jejich práva, jak jsou dodržována? Jak chrání a zastupuje Česká republika své nejmenší občany?
2. Komerční sexuální zneužívání dětí a ochrana práv dětí v České republice optikou platných mezinárodních úmluv
 MUDr. Eva Vaníčková, CSc., Univerzita Karlova v Praze – 3. Lékařská fakulta

Fenomén komerčního sexuálního zneužívání dětí byl poprvé veřejně uznán ve Stockholmu 1996 jako hrubé porušení Úmluvy o právech dítěte. V těchto dnech Česká republika po 11 letech ratifikuje Opční protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie. Dětských obětí v této oblasti přibývá i u nás. Česká republika však nezvyšuje ochranu práv dětí ani pomoc nejzranitelnějším dětským obětem. Změní se život obětí komerčního zneužívání dětí po ratifikaci tohoto protokolu Českou republikou?
3. Dopady ekonomické krize na dětskou chudobu (násilí mezi dětmi, drogové a jiné závislosti)
 PhDr. Rosa Šimberská, UNICEF ČR

Aktuální srovnávací studie UNICEF o situaci dětí ve vyspělých zemích určuje hlavní negativní jevy, kterým je zapotřebí se v oblasti péče o děti v České republice věnovat (respektování práv, násilí na dětech a mezi dětmi, zkušenosti dětí s užíváním alkoholu, tabáku, drog apod.). Zvláštní pozornost je věnována dětské chudobě. Zpráva definuje skupiny nejvíce ohrožených dětí. Je český stát úspěšný v kompenzaci sociálního znevýhodnění dětí?
4. Důsledky ratifikace Úmluvy práv dítěte na český právní systém - promítnutí ratifikace do ochrany práv dítěte v teorii i praxi
 prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., děkanka právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Participační práva dítěte upravená v zákoně o rodině a dalších předpisech, v občanském soudním řádu, novém občanském zákoníku a doprovodném zákonu o zvláštních soudních řízeních. Je využití právních prostředků vždy v zájmu dítěte?
16:30 – 17:00 Diskuse k II. tematickému bloku
17:00 – 17:15 Závěr

17:15 – 18:00 Občerstvení
18:00 – 19:30
Hudební vystoupení mladých umělkyň, které pořádá občanské sdruženi FNMWA Friends of the National Museum of Women in the Arts 'Ženy v uměni' (http://www.nmwa.cz)
Pro účastníky konference a zvané hosty v Hlavním sále Valdštejnského paláce
Účinkují: Ivana Kovalčíková – housle, Irina Kondratěnko – klavír, Jana Vonášková Nováková – housle, Jana Vavřínková – viola, Sára Smoliarová –
klavír
19:30 – 20:30 Raut / Číše vína
Odpovědět