Matka prehlasila dite na jinou ZS bez souhlasu otce

Odpovědět
Luke
Stálice fóra
Příspěvky: 106
Registrován: 10 črc 2014 11:12

Matka prehlasila dite na jinou ZS bez souhlasu otce

Příspěvek od Luke »

Pekny den Vam vsem pritomnym a diskutujicim, nize poskytuji rozsudek MS v Brne

vec: matka, pres nesouhlas otce prehlasila dite k povinne skolni dochazce na jinou skolu

vysledek: rozsudek MS v Brne z 07/2019

ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY
Městský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. X.Y.

ve věci nezletilé: A.B., narozená dne DD. MM. RRRR zastoupená opatrovníkem statutárním městem Brnem sídlem Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

dcery rodičů:
P.B., narozená dne DD. MM. RRRR bytem TTTT
J.B., narozený dne DD. MM. RRRR bytem OOOO
zastoupený advokátkou JUDr. K.T. Brno

o úpravu výkonu rodičovské odpovědnosti a výživného, o neshody rodičů takto:

I.Návrh matky na svěření nezletilé A.B. do její péče a stanovení výživného otci se zamítá.

II.Návrh matky na úpravu režimu střídavé péče u nezletilé A.B. se zamítá.

III.Soud uděluje za matku souhlas k tomu, aby otec podal žádost o povolení přestupu nezletilé A.B. ze Základní a Mateřské školy NOVA, příspěvková organizace, do Základní školy a Mateřské školy PUVODNI, příspěvková organizace, a to od 1. 9. 2019.

IV.Matka je povinna strpět další plnění povinné školní docházky a základního vzdělávání nezletilé A.B. v Základní škole a Mateřské škole PUVODNI, příspěvková organizace.

V.Soud uděluje za matku souhlas k tomu, aby otec registroval nezletilou A.B. u dětského lékaře MUDr. X.Y., se sídlem BBBB, a zubního lékaře MDDr. X.Y, se sídlem BBBB.

VI.Vyslovuje se předběžná vykonatelnost výroků III., IV. a V. tohoto rozsudku.

VII.Řízení o nahrazení souhlasu matky se změnou trvalého pobytu nezletilé A.B. se zastavuje.

VIII.Otci se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

IX.Matka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:
1.Návrhem doručeným soudu dne DD. 4. 2019 se otec domáhal toho, aby soud rozhodl, že nezletilé bude zachována stávající ZŠ PUVODNI, praktický lékař MUDr. X.Y a zubní lékař MDDr. X.Y. Trvalý pobyt nezletilé navrhl zachovat na dosavadní adrese DDDD, případně ho změnit na místo trvalého bydliště otce na adrese CCCC. Návrh podal, protože se matka odstěhovala z DDDD do TTTT začala činit kroky ke změně výše uvedených záležitostí.

2.Ve vyjádření ze dne 27. 5. 2019 matka uvedla, že dceru již přehlásila od září 2019 do ZŠ NOVA, a navrhla proto, aby soud rozhodl, že nezletilá bude chodit na tuto školu. Dále navrhla, aby soud svěřil nezletilou do její výlučné péče a stanovil výživné a styk nezletilé s otcem.

3.Po proběhlém řízení a provedeném dokazování otec navrhl, aby soud návrh matky na změnu výkonu rodičovské odpovědnosti zamítl a ponechal střídavou péči. Pokud by se měla úprava péče měnit, navrhl nezletilou svěřit do jeho výlučné péče s širokým rozsahem styku nezletilé s matkou. Dále navrhl nahradit souhlas matky s přestupem nezletilé na ZŠ PUVODNI včetně docházky do budoucna, a také k registraci nezletilé u výše uvedených lékařů. Těmto výrokům navrhl vyslovit předběžnou vykonatelnost. Dále navrhl nahradit souhlas matky se změnou trvalého pobytu nezletilé na místo bydliště otce.

4.Matka závěrem navrhla, aby nezletilá byla svěřena do její výlučné péče, výživné ponechala na úvaze soudu. Návrhy otce na nahrazení souhlasu s přestupem nezletilé na ZŠ PUVODNI, registrací u lékařů a změnou trvalého pobytu navrhla zamítnout. Uvedla, že pokud by měl být nahrazen její souhlas k přestupu nezletilé na ZŠ NOVA, muselo by dojít ke změně střídavé péče tak, že by se změnil její interval v tom, že matka by měla nezletilou od pátku do pondělí a otec od pondělí do pátku. Během prázdnin navrhla zkrátit intervaly tak, aby nezletilá nebyla s jedním rodičem déle než 15 dnů. Pokud by soud zachoval dosavadní režim střídavé péče, navrhla, aby soud rozhodl, že nezletilá bude navštěvovat dvě základní školy - ZŠ PUVODNI a ZŠ v NOVA.

5.Opatrovník navrhl ponechat střídavou péči, která fakticky funguje od roku 2016 bez intervence orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pokud by se měla péče měnit, navrhl nezletilou svěřit do výlučné péče otce se širokým rozsahem styku s matkou. Dále uvedl, že nezletilá by měla docházet pouze do jedné základní školy, a to do ZŠ PUVODNI. Stejně tak by měla být zachována dosavadní lékařská péče. Rozhodnutí ohledně trvalého pobytu ponechal na úvaze soudu.6.Z provedeného dokazování soud učinil tato skutková zjištění:

7.Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne DD. MM. 2015, č. j. 2013, který nabyl právní moci v 4/2015, soud schválil dohodu rodičů, podle které byla nezletilá pro dobu před rozvodem i po rozvodu manželství svěřena do střídavé péče obou rodičů s týdenním intervalem střídání. Během hlavních letních prázdnin se rodiče domluvili na střídání cca po 15 dnech, během ostatních prázdnin si také domluvili režim střídání. Od 3/2015, resp. od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, se matka zavázala hradit výživné ve výši ….. Kč měsíčně, otec ve výši ….. Kč měsíčně. Soud vycházel z toho, že i s ohledem na závěry znaleckého zkoumání lze důvodně předpokládat, že péči a výchovu nezletilé oba rodiče zajistí na odpovídající úrovni. Forma střídavé péče bude pro nezletilou prospěšná, a její potřeby tak budou lépe zajištěny. Co se týče výživného, soud zohlednil, že otec měl příjmy cca ….. čistého měsíčně. Matka byla do 12/2013 na rodičovské dovolené, od 2/2014 byla do rozhodnutí soudu vedena na úřadu práce. Soud vycházel z potenciálních příjmů, kterých mohla matka s ohledem na její kvalifikaci a životní situaci dosahovat, a sice cca ….. Kč hrubého měsíčně. Matka měla celkem tři vyživovací povinnosti, kromě nezletilé A.B. k dceři K.K. a synovi L.L. S dětmi bydlela v obecním bytě na ulici DDDD, s náklady …. Kč měsíčně. Otec měl také tři vyživovací povinnosti, kromě nezletilé A.B. k dvěma dětem z předchozího manželství (L.B. a M.B), v jejichž prospěch hradil výživné celkem ….. Kč měsíčně. Bydlel se svoji matkou v obecním bytě, přispíval částkou ….. Kč měsíčně. Nezletilá A.B. chodila od mateřské školy, byla zdravá, měla potřeby odpovídající jejímu věku.

8.Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 4/2019, č. j. 2016, které nabylo právní moci dne 5/2019, byl zamítnut návrh otce na vydání předběžného opatření, kterým by byla matce uložena povinnost zdržet se změny základní školy, trvalého pobytu a praktického a zubního lékaře nezletilé. Soud dospěl k závěru, že poměry nezletilé nebyly ohroženy. Matce připomněl, že oba rodiče jsou zákonní zástupci, kteří rozhodují o významných záležitostech nezletilého dítěte, nikoli jen jeden z nich. V případě neshod rozhoduje soud.

9.Z výchovné zprávy, zpráv o místním šetření a výpovědí rodičů vzal soud za prokázané, že od rozhodnutí soudu v roce 2015 funguje domluvená střídavá péče. Komunikace mezi rodiči nikdy nebyla bezproblémová, nicméně cca od poloviny roku 2016 již nebylo třeba intervence orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Otec se odstěhoval ke své přítelkyni do rodinného domu v jejím osobním vlastnictví v obci OOOO, kde na stálo bydlí cca od konce roku 2017. Občas s nimi žije matka přítelkyně, která má byt i v EEEE. Matka nezletilé se začátkem roku 2019 odstěhovala ke svému příteli do rodinného domu v jeho osobním vlastnictví v obci TTTT. Bydlí s nimi ještě syn L.L. U obou rodičů je domácnost vedena bez výhrad, nezletilá má své zázemí. Matka měla v nájmu obecní byt na adrese DDDD. Chtěla jej udržet pro své děti, případně vyměnit za menší. Jak nakonec s tímto bytem naložila, odmítla soudu sdělit. Otec vozí nezletilou do školy autem, matka si občas půjčila auto, jinak nezletilá jezdila z TTTT do školy vlakem společně s bratrem L.L..

10. K průběhu střídavé péče otec vypověděl, že si s matkou nezletilou předávají v týdenním interval v 8.00 hod. ráno ve školském zařízení, aby se nemuseli potkávat. V mateřské škole to fungovalo bez problémů, na základní škole to po vyřešení počátečních problémů také funguje. Když je nezletilá u matky, vídá se také často s babičkou (matkou matky) a sestřenicí. Rodiče spolu komunikují téměř výhradně přes e-maily a SMS zprávy. Matka vypověděla, že střídavá péče určitým způsobem funguje a fungovala, ale nikdy s ní neměla souhlasit. Otec dle ní nikdy neměl mít žádné děti, vše v předchozím řízení bylo zmanipulované, včetně znaleckých posudků. Uzurpuje si právo na dítě, protože je to biologicky dané, když je jeho matkou. Ke změně poměrů od posledního rozhodování uvedla, že první pravidla střídavé péče porušil otec, který se odstěhoval a nesdělil jí adresu nového bydliště. Nyní se i ona přestěhovala z DDDD. S otcem je schopná se domlouvat, on s ní nikoli. Na zachování faktické péče obou rodičů má nadále zájem, avšak to není realizovatelné na stávající škole. Ironicky poznamenala, že se asi odstěhuje ještě dál, aby to bylo zajímavější. Z výpovědí rodičů vyplynulo, že mají oba odlišný styl výchovy, navzájem mají k péči toho druhého určité výhrady.

11. Ze zpráv zaměstnavatele otce, společnosti K, o. p. s., společnosti SS, a. s., daňového přiznání a výpovědí rodičů vzal soud za prokázané, že otec pracuje u společnosti FFF, s příjmem cca …… Kč čistého měsíčně. Přítelkyně otce pracuje u stejné společnosti s příjmem asi …… Kč hrubého měsíčně, nemá žádnou vyživovací povinnost. Otec má dvě děti z předchozího manželství, na které hradí výživné celkem …… Kč měsíčně. Matka nezletilé pracuje jako lektorka zájmových činností od října do června. Uvedla, že pracuje pro společnosti K. a SS. , avšak ty soudu sdělily, že matka u nich nepracuje. Dále uvedla, že má
živnostenský list na kulturní a uměleckou činnost, nyní má činnost pozastavenou. Od září 2019 by měla pracovat vždy od 12.00 hod. do 17.00 hod. ve školách na okrese GGGG, kde bude vest volnočasové kroužky, současně plánuje obnovit živnost. Matka uvedla, že dosahuje příjmu asi …… Kč čistého měsíčně a předložila daňové přiznání, ve kterém uvedla, že měla za zdaňovací období roku 2018 příjmy ze samostatné činnosti ve výši …….. Kč a výdaje ve výši ……… Kč. Na matkou předloženém daňovém přiznání nebylo uvedeno podací razítko, podpis ani např. Údaj o tom, zda vede daňovou evidenci, vede účetnictví či uplatňuje daňové paušály. To nebyla schopna specifikovat ani při jednání soudu. Její přítel pracuje jako řidič s příjmem …….. Kč měsíčně hrubého, má jednu vyživovací povinnost, hradí …….. Kč měsíčně.

12. Z výchovné zprávy OSPOD Brno a jejího doplnění má soud za prokázané, že syn matky nezletilý L.L. se v minulosti dopustil krádeže, což matka řešila lehkovážně. Ve 4. třídě měl špatný prospěch, spolupráce s matkou byla téměř nulová. V 6. třídě stále často zapomínal, matka to neřešila, na třídní schůzky nechodila. Uváděla, že její syn „prostě není geniální“. V 7. třídě byl nezletilý vulgární, choval se nevhodně, zapomínal pomůcky a úkoly. Prospěch byl podprůměrný, matka se třídních schůzek nezúčastňovala. V 9. třídě se situace zlepšila. Nezletilý v hodinách pracoval, ve styku s dospělými byl slušný, rovněž se zlepšila spolupráce s matkou.

13. Z výchovné zprávy, zprávy ZŠ PUVODNI, rozhodnutí o povolení přestupu, žádosti otce a výpovědí rodičů má soud za prokázané, že nezletilá v 9/2017 nastoupila do 1. třídy na ZŠ PUVODNI, kterou vybrala matka s ohledem na své tehdejší bydliště. Ve škole je nezletilá kamarádská, k učitelkám i dětem je srdečná. Školních akcí se zúčastňuje, příprava na vyučování je v pořádku. V rámci školy se věnuje míčovým hrám, volejbalu, plavání a chodí do kroužku angličtiny. Dále chodí do pěveckého sboru. Od přestěhování do TTTT matka nezletilou na kroužky nevozí, jezdí s ní v rámci svého zaměstnání po kroužcích, které vede. Spolupráce otce se školou je na velmi dobré úrovni, zajímá se, zúčastňuje se třídních schůzek. Matka školu kontaktuje minimálně, třídních schůzek se nezúčastňuje. K tomu matka uvedla, že byli s otcem domluvení, že ona bude chodit na třídní schůzky syna L.L, který chodí na stejnou školu, a otec na třídní schůzky nezletilé A.B. Kromě toho sleduje prospěch nezletilé v elektronické žákovské knížce. Když se otec dozvěděl o úmyslu matky přehlásit nezletilou na jinou základní školu, sdělil jí, že s tím nesouhlasí a svůj nesouhlas s přestupem rozeslal na základní školy, které dle něho připadaly v úvahu. Matka nejprve navrhovala přestup nezletilé na školu, která by byla blíže jejímu bydlišti (např. ve HHHH), avšak k dohodě rodičů nedošlo. Matka dne 5. 4. 2019 přes nesouhlas otce nezletilou přehlásila do ZŠ NOVA. Řediteli této školy nesdělila, že nezletilá je ve střídavé péči a že otec s přestupem nesouhlasí. Otec podal opravný prostředek proti rozhodnutí ředitele ZŠ NOVA o přestupu a dne 5. 6. 2019 požádal ředitele ZŠ PUVODNI, aby ponechal pro nezletilou A.B. volné místo a její dokumentaci pro školní rok 2019/2020, aby byla ponechána faktická možnost pokračování její školní docházky v této škole. V ZŠ NOVA probíhá výuka anglického jazyka od 1. třídy, na ZŠ PUVODNI od 3. třídy.

14. Matka má za to, že ze svého současného bydliště nemůže dlouhodobě zajišťovat dopravu nezletilé do školy a zpět. Nehodlá dceru vozit dalších sedm let na ZŠ PUVODNI, ani pokud jí to soud uloží jako povinnost. Matka má za to, že nezletilá je dobře adaptabilní a v novém kolektivu si rychle zvykne. Uvedla, že k přestupu nezletilé na jinou ZŠ přistoupila proto, že soud nemůže vybrat a rozhodovat o tom, na kterou ZŠ má dítě chodit. Dvě její starší děti měnily školu ve 2. třídě a nijak jim to neuškodilo.

15. Při pohovoru s opatrovníkem ve škole dne 16. 5. 2019 nezletilá uvedla, že chce zůstat ve své škole. Má hodnou paní učitelku a družinářku. Má ve škole hodně kamarádů, chodí tam do kroužků. Líbí se jí, že může hodně sportovat. Chodí do míčových her, plavání, kroužku angličtiny a do sboru. Ve vyšším ročníku by se chtěla zaměřit sportovně, což její škola umožňuje. Brzké vstávání jí nevadí, na cestování vlakem z TTTT si již zvykla. Dále uvedla, že s dětmi na kroužcích, kam jezdí s mamkou, se moc nebaví, mají jiné zájmy. Střídavá péče jí vyhovuje, že je s mámou i tátou. Pokud by se musela střídavá péče rušit, byla by raději víc s tátou a s mámou jen někdy. Po bratrovi L.L by jí bylo smutno. Ze zprávy opatrovníka ze dne 22. 5. 2019 vyplynulo, že matka se s nezletilou o změně školy bavila, nicméně ta byla zásadně proti, tak s ní již tuto záležitost dále neřešila. Při jednání dne 8. 7. 2019 matka uvedla, že s nezletilou změnu školy probírala, a když jí řekla, že její hlavní kamarádka ze stávající školy má možnost jezdit na chalupu kousek od TTTT, tak byla změně nakloněna. Matka uvedla, že tak už to u malých dětí bývá, že jsou schopné se dobře adaptovat.

16. Matka dále při jednání dne 3. 6. 2019 vypověděla, že dne 24. 5. 2019 zaregistrovala nezletilou k novému dětskému lékaři v TTTT, jehož jméno nebyla schopna sdělit. Matka uvedla, že to učinila na popud předchozí dětské lékařky, nebylo by logické, aby měla dcera lékařku daleko od svého bydliště. Zubního lékaře chtěla matka přehlásit, dosud tak neučinila, zajistila dceři lékařskou péči v místě nového bydliště. Při jednání dne 8. 7. 2019 matka uvedla, že nová lékařka v TTTT již má kartu nezletilé, z ní vyplývá, že je nezletilá zdravá. Dle matky otec dobrovolně dojížděl k doktorce v DDDD, proto mu jistě nebude dělat problémy dojíždět za ní do TTTT, což má stejně daleko. Dle matky je otec přecitlivělý, co se týče lékařské péče, nemá smysl neustále nezletilé vrtat mléčné zuby.

17. Z výpisu z CEO a výpovědí rodičů vzal soud za prokázané, že nezletilá měla od narození trvalý pobyt evidován v obecním bytě na adrese DDDD, a to i poté, co se nejprve otec a poté i matka z bytu odstěhovali. Od 25. 6. 2019 matka nezletilé přehlásila trvalý pobyt do TTTT. Matka k tomu uvedla, že nemůže dceři zachovat trvalý pobyt na místě, k němuž nemá nájemní právo, proto jí přehlásila do místa svého bydliště.

18. Matka dále navrhovala, aby otec dokázal, jak se stýká se svými dětmi z předchozího manželství a k tomu vyžádat zprávu místně příslušného OSPOD. Otec k tomu uvedl, že je schopen předložit emailovou komunikaci s dcerou, kde spolu řeší výsledky tohoto školního roku. Soud navrhované dokazování neprováděl, vztah otce s dětmi z přechozího manželství nebyl pro nyní projednávanou věc stěžejní. V řízení nevyšlo najevo, ani náznakem, že by se k těmto dětem choval nějak nevhodně či nebezpečně, z čehož by mohl soud činit nějaké závěry vzhledem k nezletilé A.B.. To ostatně netvrdila ani matka.

19. Matka při soudním jednání dne 8. 7. 2019 předložila žádost o přenesení místní příslušnosti na Okresní soud ve TTTT z toho důvodu, že v jeho obvodu nezletilá s matkou bydlí a má tam i trvalé bydliště. Soud tento podnět neshledal jak odůvodněný, a k přenesení příslušnosti proto nepřistoupil. Zdejší soud založil spis ohledně nezletilé již v roce 2013 a o péči a výživě rozhodoval i naposledy v roce 2015. Nyní projednávaná věc byla od počátku také řešena před zdejším soudem a při jednání dne 3. 6. 2019 bylo prováděno dokazování. Matka se do TTTT přestěhovala na počátku roku 2019 a od té doby podnět pro přenesení nepodala až do 8. 7. 2019, a to ani po podání návrhu otce. Okolnost, že matka svévolně přehlásila adresu trvalého pobytu nezletilé, na věci nic nemění a je od matky troufalé, že tímto zdůvodňuje svoji žádost. Skutečnost, že v průběhu řízení vyšlo najevo, že oba rodiče, kteří mají nezletilou ve střídavé péči, již v DDDD, nebydlí, může být do budoucna důvodem pro přenesení příslušnosti (otázkou bude, na jaký soud), ale v nyní projednávané věci soud zhodnotil, že by takový postup nebyl v zájmu nezletilé. Aktuální konfliktní rodinnou situaci, která se týká mj. školní docházky nezletilé, bylo třeba řešit neprodleně. Zdejší soud přitom mohl vycházet z již provedeného dokazování. Podmínky pro přenesení příslušnosti tedy soud neshledal, přičemž negativní rozhodnutí o této věci nebylo třeba vydávat (srov. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: Kniha III. Zvláštní řízení soudní, podle stavu k 1. 2. 2016. Praha: Wolters Kluwer, 2016, komentář k § 5).

20. Podle § 909 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„občanský zákoník“), soud, změní-li se poměry, změní rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti i bez návrhu.

21. Po provedeném dokazování a zhodnocení provedených důkazů dospěl soud k závěru, že v daném případě nejsou splněny zákonné podmínky pro změnu rozhodnutí ohledně péče
o nezletilou. V průběhu řízení bylo prokázáno, že nezletilá je již zhruba čtyři roky ve střídavé péči obou rodičů s týdenním intervalem. Absolvovala mateřskou školu, úspěšně se adaptovala na škole základní a ve studiu nadále úspěšně pokračuje. Je zdravá, má řadu koníčků, kterým se se zájmem věnuje. Sama uvedla, že střídavá péče jí vyhovuje, může se tak vídat s oběma rodiči i širší rodinou. Komunikace mezi rodiči je na špatné úrovni, nicméně nezletilou si předávají prostřednictvím školského zařízení, čímž jsou eliminovány případné konflikty. Byť matka zpochybnila, že by střídavá péče kdy fungovala, je zřejmé, že tomu tak fakticky je. Soud má za to, že není na místě měnit zavedený systém, který evidentně funguje a vyhovuje samotné nezletilé. Z celkového průběhu řízení ostatně vyšlo najevo, že návrh matky na změnu výkonu rodičovské odpovědnosti byl k soudu podán spíše tak říkajíc „na truc“ jako reakce na návrh otce, který se snažil řešit situaci ohledně podstatných záležitostí nezletilé, než že by byl veden skutečnou upřímnou snahou upravit dosavadní režim tak, aby lépe vyhovoval nezletilé. Problematickou je v dané věci skutečnost, že se oba rodiče odstěhovali cca 30-40 km od DDDD, navíc každý jiným směrem. Ani to však není překážkou, pro kterou by mělo být od střídavé péče upuštěno. Otec ostatně bydlí mimo DDDD již téměř dva roky a na životě nezletilé se to negativně neprojevilo. Matka se odstěhovala počátkem tohoto roku a logistika dopravy dětí do školy a kroužků a její doprava do zaměstnání, jí činí potíže. Matka je však vázána předchozím rozhodnutím soudu o střídavé péči a její jednostranné rozhodnutí, že se přestěhuje, nemůže být důvodem pro jeho změnu. Je její odpovědností, aby si život zorganizovala tak, aby nebyly zohledněny jen její zájmy, ale aby byla respektována i práva druhého rodiče a především sledován nejlepší zájem nezletilé.
Pokud se rodič odstěhuje do větší vzdálenosti, riskuje, že hlavní pečovatel o děti bude rodič, který setrvává v původním místě bydliště, aby dítě mohlo navštěvovat dosavadní školu, rozvíjet zahájené zájmové činnosti, udržovat přátelské vztahy apod. Je možno znovu připomenout, že rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, kteří ji vykonávají v souladu se zájmy dítěte. Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte. S ohledem na výše uvedené, a s přihlédnutím k názoru opatrovníka, tedy soud návrh matky na svěření nezletilé do její péče zamítl (výrok I.). Soud považuje za nutné matku upozornit, že rodiče jsou povinni zdržet se všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům, nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Nerespektování soudního rozhodnutí jistě mezi taková narušení výchovy patří. Proto pokud by k tomu v budoucnosti docházelo, bylo by to vážným důvodem pro nové rozhodnutí ve věci, které by, s ohledem na názor opatrovníka i vyjádření samotné nezletilé, nemuselo být pro matku příznivé.

22. Soud rovněž nepovažoval za potřebné měnit dosavadní režim střídavé péče. Týdenní interval střídání se osvědčil, nezletilá si na něj zvykla a odpovídá potřebám dětí jejího věku. Rozhodně není v zájmu nezletilé, aby se z jednoho rodiče stal pouze rodič tzv. „víkendový“ a druhý rodič by byl na „běžné“ pracovní dny, jak navrhovala matka. Pro dítě a jeho budoucnost má velký význam, aby se do jeho výchovy zapojili oba rodiče, a to i v období, kdy musí plnit své školní a další povinnosti, tak aby dítě mohlo co nejvíce těžit ze znalostí, zkušeností a výchovných a pedagogických schopností obou rodičů, a nikoliv jen jednoho z nich. Prohlubují se tím vzájemné citové vazby mezi nimi a také to vede rodiče k společné odpovědnosti za budoucnost dítěte. Úprava styku během prázdnin je standardní a dosud nečinila potíže. Proto soud zamítl i návrh matky na úpravu režimu střídavé péče (výrok II.)

23. Podle § 877 odst. 1 občanského zákoníku nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Dle odstavce druhého se za významnou záležitost považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte.

24. V nyní projednávané věci byla zřejmě hlavním sporným bodem volba základní školy pro nezletilou. Ta absolvovala první dva ročníky na ZŠ PUVODNI. Do kolektivu zapadla, oblíbila si paní učitelku, věnuje se řadě zájmových aktivit organizovaných školou. Matka bez vědomí otce, resp. přes jím vyjádřený nesouhlas, nezletilou přehlásila od září 2019 na jinou ZŠ poblíž svého bydliště. Řediteli přitom nesdělila, že dítě je ve střídavé péči a že otec s přestupem nesouhlasí. Učinila tak přes to, že věděla, že nezletilá s přestupem na jinou školu zásadně nesouhlasí. Radši se s ní o tom přestala bavit a přestup zrealizovala bez jejího vědomí. Takový postup je kromě morálního hlediska v rozporu i s § 875 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti a rodičům jej sdělit. Názoru dítěte rodiče věnují patřičnou pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu. Soud při rozhodování nesrovnával kvalitu jednotlivých škol, jelikož náležitosti základního vzdělávání jistě obě splňují, ale zvažoval, co je v zájmu nezletilé. V tomto hodnocení se soud jednoznačně přiklonil k tomu, aby nezletilá nadále plnila svoji povinnou školní docházku ve škole, kde je zvyklá, kde má již vytvořeny sociální vazby a kde se věnuje i svým volnočasovým aktivitám. Názor nezletilé na danou věc byl zřejmý, a soud má za to, že je již ve věku, kdy je nutno k jejímu názoru náležitě přihlížet. Nedávalo by smysl, aby nezletilá, když je v péči otce, dojížděla do školy přes 60 km a v týdnech, kdy je u matky 6 km. Ačkoli se nejedná o ideální řešení, pořád je logičtější, když bude nezletilá chodit do školy, která je v rámci možností „na půl cesty“. Přístup matky, že „otec dosud jezdil, tak mu nebude vadit jezdit dál“ a že „nezletilá je adaptabilní, rychle se přizpůsobí“, nevypovídá zrovna o nejvhodnějších rodičovských kompetencích matky. Opatrovnický soud může rozhodovat o volbě vzdělávání dítěte pouze v soukromoprávní rovině a nemůže ovlivnit správní rozhodování příslušných orgánů. Proto za matku udělil souhlas k tomu, aby otec podal žádost o povolení přestupu nezletilé na ZŠ PUVODNI, resp. uložil matce povinnost strpět plnění povinné školní docházky na této škole (výroky III. a IV.).

25. V zájmu nezletilé rozhodně není, aby navštěvovala dvě základní školy. Český právní řád s touto možností sice počítá, ale jedná se o variantu extrémní a zcela výjimečnou. Dítě je zatíženo jednak dvěma vzdělávacími osnovami a přístupy, jednak nemá možnost vytvořit si dostatečné emoční vazby se spolužáky a dospělými osobami ve škole. Navíc není zřejmé, proč by druhá škola měla být zrovna u bydliště matky.

26. Další spornou záležitostí byla volba dětského a zubního lékaře. Soud se se i zde přiklonil k tomu, aby lékařská péče byla vykonávána stejnými lékaři jako dosud. Oba sídlí v blízkosti školy nezletilé, tudíž to bude i pro oba rodiče praktické v tom, že budou moci jejich návštěvu spojit s dopravou dcery do školy či domů (výrok V.). Na tomto místě soud vyjadřuje rozčarování z chování matky, která byla v předběžném opatření (doručeném den 2. 5. 2019) poučena, že o významných záležitostech rozhodují oba rodiče, a přesto dne 24. 5. 2019 dceru registrovala k lékaři v TTTT. Přitom nebyla schopna říci jeho jméno, u dalšího jednání pak tvrdila, že se jedná o lékařku.

27. Jelikož matka již učinila kroky k přestupu nezletilé na jinou základní školu od nového školního roku (září 2019) i k přeregistraci nezletilé k jinému lékaři, a již v minulosti bez souhlasu otce (a po poučení soudu) činila důležité kroky bez souhlasu otce, je v zájmu řádného vývoje nezletilé a zklidnění vztahů, aby byly uděleny výše popsané souhlasy, resp. povinnost strpět plnění školní docházky, co nejdříve. Proto byla na návrh otce dle § 27a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. ř. s.“), vyslovena výrokům III., IV. a V. tohoto rozsudku předběžná vykonatelnost (výrok VI.).

28. Co se týče nahrazení souhlasu matky se změnou trvalého pobytu nezletilé, soud tuto otázku v tomto konkrétním případě nepovažoval za významnou záležitost, o které je soud oprávněn rozhodovat. V situaci, kdy nezletilá je přijata na základní školu PUVODNI, kde bude ve studio i nadále pokračovat, bude tam mít i lékaře, ale na druhou stranu oba rodiče, kteří mají nezletilou ve střídavé péči, bydlí každý v jiné obci, nemá soud za to, že by evidenční údaj o trvalém pobytu měl na život nezletilé nějaký zásadní vliv. Pojem bydliště uvedený v § 877 odst. 2 občanského zákoníku se vztahuje k faktickému bydlišti nezletilé, která má nezletilá v současné době dvě. Proto soud řízení pro nedostatek pravomoci v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), zastavil (výrok VII.)

29. O náhradě nákladů řízení účastníků ve věci péče o nezletilou a její výživy bylo rozhodnuto dle § 23 z. ř. s., přičemž soud neshledal okolnosti, které by odůvodňovaly přiznání náhrady nákladů řízení některému z nich. Co se týče nákladů řízení ve věcech neshody rodičů (škola, lékaři), otec by měl v souladu s § 142 o. s. ř. nárok na jejich náhradu. Jelikož na nákladech ničeho nepožadoval, soud mu náhradu nákladů řízení nepřiznal. Matka právo na náhradu nákladů řízení nemá. Ve věci nahrazení souhlasu matky se změnou trvalého pobytu náhrada nákladů řízení nikomu nenáleží podle § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (výroky VIII. a IX.).

30. Závěrem soud podotýká, že rodiče by si měli uvědomit, jaké štěstí ve své dceři mají a měli by přestat řešit malichernosti. Rodiče se musí smířit s tím, že každý z nich má jiný způsob výchovy, přičemž neexistuje jeden univerzálně správný. Právě tato různorodost přispívá k rozvoji osobnosti, potažmo celé společnosti. Rodiče mají vykonávat rodičovskou odpovědnost v zájmu dítěte. Proto by se měli snažit komunikovat a v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Rodiče by neměli řešit své neshody bojem o dítě či jeho prostřednictvím, ale naopak hledět především na jeho zájem být v péči obou rodičů a hledat nejvhodnější způsob, jak dítěti vytvořit harmonické a láskyplné prostředí, umožňující mu bez negativních vlivů jeho zájem realizovat. Dle čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte mají oba rodiče společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem dítěte. Rozdílné výchovné přístupy nejsou překážkou, rodiče by je museli vyřešit, i pokud by spolu zůstali v rodinné domácnosti.

Poučení:
Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení u Městského soudu v Brně. O odvolání bude rozhodovat Krajský soud v Brně. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat
návrh na soudní výkon rozhodnutí.
Pokud nebudou povinnosti uložené výrokem tohoto rozsudku splněny dobrovolně, soud může nařídit výkon rozhodnutí v souladu s ustanoveními § 502–504 z. ř. s. tak, že povinnému uloží pokutu až do výše 50 000 K č, a t o i opakovaně nebo povinnému nařídí setkání s mediátorem v délce tří hodin, stanoví plán navykacího režimu pro styk s dítětem nebo uloží povinnost vykonávat styk s dítětem pod dohledem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně nařídí povinnému setkání s poskytovatelem odborné pomoci, zejména odborníkem v oboru pedopsychologie. Zůstane-li tento postup bezvýsledný nebo je zřejmé, že by nevedl ke splnění povinnosti, nařídí soud odnětí dítěte.

Brno DD. července 2019
Mgr. X.Y v. r.
samosoudkyně__
Simpson123
Stálice fóra
Příspěvky: 555
Registrován: 06 čer 2017 13:45

Re: Matka prehlasila dite na jinou ZS bez souhlasu otce

Příspěvek od Simpson123 »

Zajimave pocteni, celkem uspech a slusny rozsudek, i kdyz mi pripada ze matka delala vse spatne a otec vse spravne a vysledek je "jen" ponechani SP a vraceni skoly a doktora zpatky tam kde byl (osobne bych v takove situaci rad videl rozsudek o zmene: pece otec a matka pouze siroky styk 5/14, trvale bydliste otec, skola a lekar u otce).

Nicmene zajimave mi pripada vyjadreni soudu na tema prislusnost a trvale bydliste ditete.
Soud to odmitl resit a trvaly pobyt nepovazuje za vyznamnou vec (realne souhlas, je to prekonany relikt minulosti a v mnoha zemich nic jako trvaly pobyt neexistuje), ale nicmene protoze matka uz zkusila zmenit soud (prislusnost soudu se ridi trvalym pobytem decka) tak mi to pripada minimalne zajimave.
Prece matka muze zmenit trvaly pobyt decka proti vuli otce nekam daleko a pak rozjet podani na prislusny soud daleko od otce? Tohle je podle meho silny argument aby se soud obtezoval a o trvalem bydlisti decka rozhodl, nebo ne?
Jak to chodi realne s tou prislusnosti soudu?
tulen2
Stálice fóra
Příspěvky: 2047
Registrován: 28 úno 2014 15:56

Re: Matka prehlasila dite na jinou ZS bez souhlasu otce

Příspěvek od tulen2 »

Simpson123 píše: 15 srp 2019 08:27.... i kdyz mi pripada ze matka delala vse spatne a otec vse spravne ....
...Nicmene zajimave mi pripada vyjadreni soudu na tema prislusnost a trvale bydliste ditete. ...
Tak tak, presne jak pises. Zakladem pro takovy rozsudek bylo take to, ze byla SP (proto si nikdy nikdo nenechte namluvit, ze forma pece neni prece dulezita .... ano, rikejte to, ze dulezitejsi je cas - ale fakticky forma hraje roli ohromnou. Mit 6/14 je pak uspech docasny, kdyz se matka s posvecenim soudu prestehuje xxx km daleko a zmeni skolu - a soud treba nasledne styk omezi). Taky vyzdvihuju komunikaci otce s ditetem, kdy nebylo matkou zmanipulovane, a samo podporilo zachovani stavajiciho rezimu. Asi to bude hodne tim ze matka to proste neumi - viz dalsi jeji vyjadrovani.

Tento vyrok soudu se mi take hrube nelibi - s trvalym bydlistem dosud je, jak pises, spjato mnoho dulezitych veci. Prave proto mel soud bydliste urcit u otce.

Kazdopadne gratulace, ze to dobre dopadlo, snad se matka uklidni.
Odpovědět